قوانین و مقررات ۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۷:۳۲:۵۰ +۰۳:۳۰

قوانین و مقررات

۱- تعداد کل کدهای قرعه کشی ۶۲هزار کد می باشد که در صورت به فروش رفتن تمامی ۶۲ هزار کد درآمد حاصل از فروش ۲هزار کد برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور تعلق خواهد گرفت.
۲- قیمت هر کد ۵۰۰هزار تومان (پنج میلیون ریال) می باشد و هر کد یک شانس برنده شدن در قرعه کشی می باشد.
۳- خرید کد قرعه کشی به هر تعدادی برای هر نفر محدودیتی ندارد و آزاد می باشد و هر نفر به هر تعدادی که کد قرعه کشی خریداری کند به همان نسبت شانس بیشتری برای برنده شدن یکی از ۲۸ مغازه را خواهد داشت.
۴- ۲۸ مغازه پاساژ لوکس آذربازار به ۲۸ نفر از خریداران کدهای قرعه کشی که از طریق قرعه کشی مشخص می شوند فروخته و واگذار خواهد شد به این معنا که هر فرد فقط می تواند برنده یک مغازه شود و اگر فردی بیش از یک کد خریداری کند و در قرعه کشی بیش از یکی از کدهای خریداری شده توسط وی برنده شوند فقط یک مغازه به این فرد تعلق می گیرد و خرید کدهای بیشتر فقط شانس برنده شدن برای یک مغازه را افزایش می دهد.
۵- چگونگی اینکه کدام یک از ۲۸ مغازه به کدام یک از ۲۸ نفر خریدار برنده در قرعه کشی فروخته و واگذار خواهد شد نیز از طریق قرعه کشی مشخص خواهد شد.
۶- پس از مشخص شدن مالک جدید هر مغازه، آن مغازه با یک قولنامه رسمی و به همان مبلغی که آن فرد کد قرعه کشی خریداری کرده است به او فروخته و واگذار خواهد شد، برای مثال اگر فرد برنده فقط یک کد قرعه کشی خریده باشد مبلغ معامله در قولنامه ۵۰۰هزار تومان (پنج میلیون ریال) و اگر فرد برنده ۲۰ کد قرعه کشی خریده باشد مبلغ معامله در قولنامه ۱۰ میلیون تومان (۱۰۰میلیون ریال) خواهد بود.
۷- واگذاری و انتقال ۲۸ مغازه پاساژ لوکس آذربازار به ۲۸ نفر خریدار برنده در قرعه کشی به صورت شش دانگ و انتقال قطعی سند خواهد بود.
۸- تمامی هزینه های بنگاه املاک و سند زدن به نام ۲۸ نفر خریدار برنده در قرعه کشی به عهده مالک فعلی پاساژ آذربازار که فروشنده این ۲۸ مغازه می باشد یعنی آقای مازیار آذرنژاد خواهد بود.
۹- حضور هر ۲۸ نفر خریدار برنده در قرعه کشی یا وکیل رسمی و قانونی آنها برای واگذاری مغازه ها و انجام امور قانونی الزامی می باشد و مشخصات وارد شده در سیستم توسط هر یک از ۲۸ نفر خریدار برنده هنگام خرید کد قرعه کشی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و کد ملی باید با مدارک شناسایی که آنها ارائه خواهند داد همخوانی کامل داشته باشد و هرگونه ناهمخوانی و تناقض در این مورد موجب حذف آن فرد و جایگزین شدن فرد دیگری خواهد شد.
۱۰- زمان اولیه تعیین شده برای فروش رفتن همه کدهای قرعه کشی از تاریخ آغاز آگاهی رسانی به مدت شش ماه می باشد که این زمان قابل تمدید خواهد بود.
۱۱- قرعه کشی می تواند در یک یاچند مرحله انجام شود به طوری که اگر در مدت شش ماه زمان اولیه ارزش تعداد کدهای فروخته شده دست کم به میزان ارزش یکی از ۲۸ مغازه باشد قرعه کشی بین خریداران همین تعداد کد انجام خواهد شد و یک یا چند مغازه برابر با ارزش همین تعداد کد به خریدار یاخریداران برنده در قرعه کشی فروخته و واگذار خواهد شد.
۱۲- قرعه کشی طبق متد و قوانین رایج و به صورت رسمی برگزار خواهد شد و سلامت آن تضمین می شود.
۱۳- پس از واگذاری مغازه ها به ۲۸ خریدار برنده در قرعه کشی هر گونه مشاوره و کمک از سوی مالک فعلی برای راه اندازی یا اجاره دادن و یا فروش مغازه ها در اختیار ۲۸ مالک برنده قرار خواهد گرفت.